Hell No.3

________________________________________
_____________________X___________________
_______________X___XX_____________________
___________X_XX___XX__X__________________
____________XXX__XX_XXX__XX______________
____________XX__XXX_XXXXXXXX____________
____________X___XXX_XXXXXXXX_XXX_________
____________XXXXXXX__XXXXXXXXXXXX_XX_____
____________XXXXXXX__XXXXXXXXXXXXXXX_____
________XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX_____
________XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX_____
________XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX____
________XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX_____
_______XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX_____
_______XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX______
_______XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX______
_______XXXX______XXXXXXXXXX___XXXXXXX____
_______XXX________XXXXXX_____XX_XXXXX____
_______XX___________XXX_____XXXX_XXXX____
____________________XXX_________XXXXX____
____________________XXX___________XXX____
___________________XXXX_______X___XXX____
_______________XXXX_XXXXX_X___XX___XX____
____________X__X_XXXXXXXXXXXXXX___XXX____
________X___XX_XXXXXXXXXXXX______XXXX____
________XX____XXXXXXXXXXXXXXXXXX__XXX____
_______XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX___XXXX___X
_______XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX__XX
_______XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX_XXX
_______XXXXXXXXXXXX___X__XXXXXXXXXXXX___XXX
_______XXXXXXXXXXXX__XX__XXXXXXXXXXX__XXXX
__X_____XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX_XXXX
__XXX___XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
__XXX___XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
___XXXX_XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
___XXXXXXXXXXXXXXXXX__X__XXXXXXXXXXXXXXX
___XXXXXXXXXXXXXXXX_________XXXXXXXXXXXX
___XXX_XXXXXXXXX____XXXX______XXXX__XX
_______XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
_______XXXXXXXXXXXXX____XXXXXXXXXX___
_______XXX_XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX___
_______XXXX_XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX___
_______XXXX_XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX___
_______XXXXX_XXXXXXXXXXXXXXXXXXX_X____
_______XXXXX__XXXXXXXXXXXXXXXXX_X____
_______XXXXXX___XXXXXXXXXXXXXX__X____
_______XXXXXX__________________XX____
_______XXXXXXX_________________XX____
_______XXXXXXXX_______________XX_____
_______XXXXXXXXX_____________XXX_______
_______XXXXXXXXXXX__________XXXX_____
_______XXXXXXXXXXXXX______XXXXXX______
________XXXXXXXXXXXXX____XXXXXXX_______
_________XXXXXXXXXXXXX_XXXXXXXXX_____
___________XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX_____
_____________XXXXXXXXXXXXXXXXXXX_____
_______________XXXXXXXXXXXXXXXX_______