Pooh No.2

____________________________________$$$$F**+___________.oW$$$eu
____________________________________..ueeeWeeo..______e$$$$$$$$$
________________________________.eW$$$$$$$$$$$$b-_d$$$$$$$$$$W
____________________,,,,,,,uee$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_X$$$$$$$$$$$~
_________________:eoX$$$$$$$$$$$X""?$$$$$$$$$$$$$$$_T$$$$$$$$$$"
__________________$$$*$$$$$$$$$$$$$e_"$$$$$$$$$$$$$$i$$$$$$$$F"
__________________?f"X?$$$$$$$$$$$$$$ud$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$*Xo
__________________$___o$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
__________XXXXm.*eeeW$$$$$$$$$$$f?$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$U
__________XXXXXX_X$$$$$$$$$$$$$$__T$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
___________*XX*.o$$$$$$$$$$$$$$$e,d$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$:
__________"eee$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$X
_________b_?$$$$$$$$$$$$$$**$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$X
_________Tb_"$$$$$$$$$$$$$$*uL"$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$'
__________$$o."?$$$$$$$$F"_u$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
___________$$$$en_____.e$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$'
____________$$$B*__=*"?.e$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$F
_____________$$$W"$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$"
______________"$$$o#$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$"
_____________R:_?$$$W$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$"
_______________X*_,+::XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX*
_______________"X?XXXXXXXXXXXXXXXXXX~_XXXXXXXXXXXXXXXXXXX~
_______________+XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX_XXXXXXXXXXXXXXXXXX?X
_____________.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX'_XXXXXXXXXXXXXXX,_XXXX
____________:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX'_XXXXXXXXXXXXXXXXX_XX:
_________.+XXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~XX_XXXXXXXXXXXXXXXXXX_XXX.
________:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.:XXXXXXXXXXXXXXXXX::_XX+
________"~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.XX:
____________~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX_;XXXX~_..eeeeeeo.+X.XXXX.
__________:..____+~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX_:X;.e$$$$$$$$$$$$$u_.
__________$$$$$$beeeu..__~+~~~~~~~~"__X$$$$$$$$$$$$$$$$_$b
__________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$UU$U$$$$$_~$$$$$$$$$$$$$$$$_$$o
_________X$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$._$$$$$$$$$$$$$$$~_$$$u
_________X$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$X_$$$$$$$$$$$$$$$_8$$$$.
_________X$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$X_$$$$$$$$$$$$$$u$$$$$W
_________X$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$X_$$$$$$$$$$$$$".$$$$$$$:
__________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$$$F.$$$$$$$$$
__________?$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$f_$$$$$$$$$$$$'_$$$$$$$$$$.
___________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$X
___________"$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_?$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$X
____________"$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Fib_?$$$$$$$$$$$b_?$$$$$$$$$
______________"$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$"o$$$b."$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$'
_____________e._?$$$$$$$$$$$$$$$$$_d$$$$$$o."?$$$$$$$$X_$$$$$$$'
____________$$$W.?$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$e._"??$$$f_.$$$$$$'
___________d$$$$$$o_"?$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$$eeeeee$$$$$$$"
___________$$$$$$$$$bu_"?$$$$$$$$$_3$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$*$$"
__________d$$$$$$$$$$$$$e._"?$$$$$:$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$8
__e$$e.___$$$$$$$$$$$$$$$$$$+__"??f_"$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$X
_$$$$$$$o_$$$$$$$$$$$$$$$F"__________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$b.
M$$$$$$$$U$$$$$$$$$$$$$F"______________?$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$u
?$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$F___________________"?$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$u
_"$$$$$$$$$$$$$$$$$$"_______________________?$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$o
___"?$$$$$$$$$$$$$F____________________________"?$$$$$$$$$$$$$$$$$$
______"??$$$$$$$F_________________________________""?3$$$$$$$$$$$$F
________________________________________________.e$$$$$$$$$$$$$$$$'
_______________________________________________u$$$$$$$$$$$$$$$$$
______________________________________________$$$$$$$$$$$$$$$$"
_______________________________________________"$$$$$$$$$$$$F"
_________________________________________________""?????""

pooh การ์ตูนหมีพูห์ตัวโต