ประดิษฐ์ภาพจากตัวอักษร ...


│\__╭╭╭╭╭__/│
│      │
│      │
│ >    ● │
│≡ ╰┬┬┬╯ ≡ │
│  ╰─╯   │
╰──┬O───O┬──╯
│ H E L L O │
╰┬───┬╯___(_, d888888888b, d888888888b
_____d888888888888/888888888888b_)
__(_8888888P'""'`Y8Y`'""'"Y88888b
____Y8888P.-'_____`______'-.Y8888b_)
___, _Y88P_(_(_(________)_)_)_d88Y_,
____Y88b, __(o__)______(o__)_d8888P
____`Y888___'-'________'-'__`88Y`
____, d/O.._________c_________/O..b,
______.._/'., ______w______, .'.._/
_________.-`_____________`-.
________/___, _d88b__d88b____..
_______/___/_88888bd88888`..__..
______/___/_.._Y88888888Y___..__..
______..__..___.._88888888____/__/
_______`.._`.__..d8888888b, _/..../
_________`.//.d8888888888b;_
___________/d888888888888b/
___________d8888888888888888b
________, _d88p""q88888p""q888b,
________`""'`..____"`____/`'""`
______________`.____===/
________________>______
________________/______
______________________
___________________Y__/
_______________..___/__/
_________________/_/
_______________/_/_/_
______________/=/__=/
_____________`"`___`"
◢████████████◣    
██████████████    
██  ◥██◤  ██    
◢███  ◥◤  ██◣   
▊▎██◣     ◢█▊▊   
▊▎██◤ ● ●  ◥█▊▊   
▊ ██     █▊▊   
◥▇██ ▊   ▊ █▇◤   
██ ◥▆▄▄▄▄▆◤ █▊  ◢▇▇◣
◢██◥◥▆▅▄▂▂▂▂▄▅▆███◣ ▊◢ █
█╳        ╳█ ◥◤◢◤
◥█◣  ˙   ˙  ◢█◤  ◢◤ 
▊       ▊  █ 
▊       ▊  ◢◤ 
▊   ⊕   █▇▇▇◤ 
◢█▇▆▆▆▅▅▅▅▆▆▆▇█◣   
▊ ▂ ▊   ▊ ▂ ▊ 
◥▆▆▆◤   ◥▆▆▆◤
.◢\▁▁●●●▁▁/◣
◤  ●●●● ◥
▕    ●● ▕
──     ──
── ●   ● ──
──  ﹀  ──
◣     ◢
☆灌水☆ ∞┼∞ ☆灌水☆
███ ∞┼∞ ███
◥█◤ ∞┼∞ ◥█◤
═══╧═══
███▊███╭╮__╭╭╭╭╭__╭╮
│       │  ╭─────╮
│      │  │HELLO │
│ ● ╭───╮ ● │ ╭╮│0000 │
│≡ │● ●│  ≡ │O╰╯╰─────╯
│  ╰───╯  │ 
╰──┬○────┬─○╯☆╭┐┌╮☆°.﹒
╭┘└┘└╮∴°☆°
└┐..┌┘─╮∴°
╭┴──┤灌水├╮
│o o│ │●°
╰┬──╯ │ ∴°﹒
☆ \ˍˍ/ˍˍ/∴☆. ☆╭┐┌╮
╰╮〥----〥╭╯
╭╯╰----╯╰╮
║~~~~~~~~║ 
║◢██◣◢~~~║ 
║◥██◤◥~~~║ 
║~~◢██◣◢~║  
║~~◥██◤◥~║
╰═========═╯


.....灌........灌......
....灌..灌.....灌.灌.....
.....灌..灌....灌..灌....
......灌..灌..灌.灌.灌.... .
.....灌......... 灌....
...灌.............灌...
..灌...............灌..
.灌.................灌.
灌...................灌
灌...................灌
灌.....∩.......∩.....灌
灌. ..................灌
灌. ...◎....U....◎....灌
.灌.................灌.
..灌灌.............灌灌..
....灌.灌.灌.灌.灌.灌.灌...
◣◢   ◣◢
\ ● ● /
-≡◢████◣≡-
-≡██████≡-
/◥████◤\   
∪    ∪..............M I S S U.╭ ╯╭╯╭╯
███████ ═╮
█☆★☆★█ ▏ ▏
███████ ═╯
◥█████◤~‧‧ ll \__╭╭╭╭╭__/ll
~‧‧│     │\|/
~‧‧│ ●   ● │─☆─
~‧‧│○ ╰┬┬┬╯ ○ │/|\
~☆‧│  ╰─╯  /
~‧‧╰─┬○────┬○╯
~‧‧‧╭│   │╮
~~‧‧╰┴─────┴╯

อักษรศิลป์